Grach

 Grach

854 / 1000
(12 Level)
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
FW-190D9 08:55:11 36 17 12 0 342 2325 2325 14

Rewards

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
04.01.2019 15:24 [KEDA] LIS412 p-51d Grach fw-190d9
04.01.2019 15:12 [KEDA] LIS412 p-51d Grach fw-190d9
04.01.2019 13:53 Nathan Drake p-51d Grach fw-190d9
02.01.2019 19:57 IIN8II p-51d Grach fw-190d9
02.01.2019 19:44 Alex1111 spitfirelfmkix Grach fw-190d9
02.01.2019 19:27 Turtle p-51d Grach fw-190d9
02.01.2019 17:28 Turtle p-51d Grach fw-190d9
02.01.2019 16:44 362nd Digger p-51d Grach fw-190d9
02.01.2019 16:25 362nd Digger p-51d Grach fw-190d9
02.01.2019 16:00 NagiPashka p-51d Grach fw-190d9
01.01.2019 16:41 El_Babuino p-51d Grach fw-190d9
01.01.2019 16:31 El_Babuino p-51d Grach fw-190d9