Eisvogel

 Eisvogel

Flight time - 46:07:29
197 / 600
(6 Level)
ELO - 1403
ELO - 1000
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
FW-190D9 02:48:30 5 3 7 7 0 0 140 1
FW-190A8 02:05:05 4 3 1 1 0 0 20 1

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-06-24 21:35 Eisvogel fw-190d9 ROSS_Protoss p-51d
2019-06-24 21:06 Eisvogel fw-190d9 [HVY-DO]Sir_Robert spitfirelfmkix
2019-06-23 21:07 Eisvogel fw-190d9 [LFDM] Capitaine-Flaime spitfirelfmkix
2019-06-23 21:01 Eisvogel fw-190d9 baumi spitfirelfmkix
2019-06-23 18:05 Eisvogel fw-190d9 Dodge spitfirelfmkix
2019-06-23 17:53 Eisvogel fw-190d9 Teomo p-51d
2019-06-23 17:44 Eisvogel fw-190d9 Turtle p-51d
2019-06-20 21:57 Eisvogel fw-190a8 362nd Hiromachi p-51d
2019-06-19 21:35 Knauf bf-109k-4 Eisvogel fw-190a8