MercEskunza

 MercEskunza

Flight time - 04:42:56
19 / 500
(5 Level)
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
P-51D 04:42:56 22 2 19 3 118 959 1019 60

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-02-10 16:11 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 MercEskunza p-51d
2019-02-10 16:11 MercEskunza p-51d [LFDM]Stingers bf-109k-4
2019-02-06 16:50 MercEskunza p-51d RIVER bf-109k-4
2019-02-06 16:37 RIVER bf-109k-4 MercEskunza p-51d
2019-02-04 14:47 Stab fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-02-04 14:34 MercEskunza p-51d RIVER fw-190d9
2019-01-31 01:38 Shtahel bf-109k-4 MercEskunza p-51d
2019-01-30 13:14 TANGO55 fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 13:14 TANGO55 fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 13:14 TANGO55 fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 13:14 TANGO55 fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 13:14 TANGO55 fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 13:14 TANGO55 fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 01:28 EAGLE 1-1 Tees fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 01:28 EAGLE 1-1 Tees fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 01:28 EAGLE 1-1 Tees fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 01:28 EAGLE 1-1 Tees fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-30 01:28 EAGLE 1-1 Tees fw-190d9 MercEskunza p-51d
2019-01-27 01:16 Howfly bf-109k-4 MercEskunza p-51d