Valk 1-3

 Valk 1-3

Flight time - 131:09:57
861 / 900
(9 Level)
ELO - 1000
ELO - 1199
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
P-51D 04:58:55 14 10 12 10 0 0 200 2

Season rewards

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-06-17 22:17 Valk 1-3 p-51d the mule bf-109k-4
2019-06-17 22:12 Valk 1-3 p-51d Karl_JAG bf-109k-4
2019-06-17 22:08 Valk 1-3 p-51d SniperSS fw-190a8
2019-06-17 21:37 Valk 1-3 p-51d IAF_Amir spitfirelfmkix
2019-06-17 21:17 Valk 1-3 p-51d bephanten fw-190d9
2019-06-17 20:14 Valk 1-3 p-51d open-van can-opy fw-190a8
2019-06-16 20:10 Valk 1-3 p-51d Anpe bf-109k-4
2019-06-16 19:57 Valk 1-3 p-51d PONY 2 - Randy fw-190d9
2019-06-16 19:38 Valk 1-3 p-51d mart bf-109k-4
2019-06-15 23:58 39th_tocsin fw-190d9 Valk 1-3 p-51d
2019-06-15 23:31 Valk 1-3 p-51d 배추보쌈 fw-190d9
2019-06-15 20:04 pavlich bf-109k-4 Valk 1-3 p-51d
2019-06-15 19:01 Valk 1-3 p-51d 배추보쌈 fw-190d9