Zepp

 Zepp

Flight time - 82:05:40
581 / 700
(7 Level)
ELO - 1237
ELO - 1204
Disconnects during flight: 0
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
SpitfireLFMkIX 00:45:23 2 0 3 1 1 8 28 1
P-51D 00:34:59 2 2 2 2 0 0 40 0
FW-190D9 06:12:09 12 8 11 9 1 50 230 3

Season rewards

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-08-19 23:57 Zepp fw-190d9 ZANDF | VlamGat_ZA spitfirelfmkix
2019-08-18 21:39 Zepp fw-190d9 Vmf214 spitfirelfmkix
2019-08-18 21:35 Zepp fw-190d9 Remorah spitfirelfmkix
2019-08-18 00:31 362nd Hiromachi p-51d Zepp fw-190d9
2019-08-18 00:11 Schimml0rd bf-109k-4 Zepp spitfirelfmkix
2019-08-17 23:33 Dzo bf-109k-4 Zepp spitfirelfmkix
2019-08-17 23:24 Zepp spitfirelfmkix Dzo bf-109k-4
2019-08-17 21:41 Zepp fw-190d9 AlleRR spitfirelfmkix
2019-08-16 23:51 Zepp fw-190d9 [LFDM] McPetterson spitfirelfmkix
2019-08-16 23:42 Zepp fw-190d9 Shadly73 p-51d
2019-08-16 23:30 [LFDM] McPetterson spitfirelfmkix Zepp fw-190d9
2019-08-16 23:19 Zepp fw-190d9 LidMix p-51d
2019-08-16 22:56 Zepp fw-190d9 LidMix spitfirelfmkix
2019-08-16 22:40 Zepp fw-190d9 IAF.DMK p-51d
2019-08-16 00:36 Zepp p-51d KRASNY_SULIN bf-109k-4
2019-08-16 00:26 Zepp p-51d König bf-109k-4